Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych

Zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowych budynków

Pożary obiektów budowlanych to jedno z poważniejszych zagrożeń, z jakimi możemy się spotkać. Ogień wyrządza nie tylko ogromne straty materialne, lecz przede wszystkim jest niebezpieczny dla ludzi przebywających w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dzięki ciągłemu aktualizowaniu przepisów budowlanych i zmieniającym się na coraz większe wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej połączonych z aktualizacją wiedzy technicznej oraz dostępem do innowacyjnych systemów zabezpieczeń ogniochronnych umożliwione jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, oraz mieniu w sytuacji pożaru. Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych budynków są więc niezbędnym narzędziem, w które powinna zainwestować każda firma.

Jako firma specjalizująca się w wykonywaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych gwarantujemy profesjonalne usługi z tego zakresu. Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas najważniejsze – dlatego każde zlecenie realizujemy z wysoką przykładnością. Nasze zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowych zagwarantują skuteczną ochronę przed ogniem. Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące oferty zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych.

Czym właściwie są zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych?

Zgodnie z ustawą ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

 1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 3. prowadzenie działań ratowniczych.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, którymi zajmujemy się na co dzień, znajdują się w pierwszej grupie działań. Właściwy dobór oraz wykonanie robót związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarowa to warunek konieczny, który muszą spełniać wszystkie obiekty budowlane oddawane do użytku. Dotyczy to nie tylko obiektów biurowych, budynków użyteczności publicznej czy zamieszkania zbiorowego, lecz również obiektów przemysłowych, dla których sytuacje awaryjne oznaczają często stan masowego zagrożenia ludności i środowiska. Prawidłowo wykonane zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowych ochronią przed nieprzewidzianymi sytuacjami i zminimalizują ryzyko strat.

Ochrona przeciwpożarowa budynków – regulacje prawne

Przed oddaniem budynku do użytku należy upewnić się, że spełnia on wszystkie wymagania, które są regulowane określonymi przepisami prawnymi. Normy te obejmują między innymi jakość charakteryzującą zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych – powinny być dostosowane do przeznaczenia obiektu.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z zakresu ochrony przeciwpożarowej mówi o warunkach technicznych, które musi spełnić każdy budynek. Obiekt, a także wszelkie urządzenia powinny być zaprojektowane oraz wykonane w taki sposób, żeby ograniczyć możliwość powstania pożaru. Nie bez znaczenia będą tutaj zatem odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, które przede wszystkim pozwolą zachować nośność konstrukcji oraz ograniczą rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku, jak i na sąsiednie obiekty budowlane.

Odpowiednia ochrona przeciwpożarowa budynków to również właściwe oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, zapewniające bezpieczne opuszczenie budynku przez ludzi w trakcie pożaru, a także uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Regulacje prawne wyróżniają również 3 typy obiektów budowlanych, dla których występują różne wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe budynku dzielimy na:

 • mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane jako ZL,
 • produkcyjne i magazynowe, określane jako PM,
 • inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane jako IN.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w różnych obiektach

Budynki określane, jako ZL mają następujące zagrożenia dla ludzi:

 • ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych.
 • ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
 • ZL IV – mieszkalne.
 • ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

Po kwalifikacji budynku określą się klasę odporność pożarowej budynku zgodnie z tabelą poniżej:

ochrona ppoż

Dla obiektów PM oraz IN klasę odporności pożarowej określamy w zależności od obciążenia ogniowego odpowiedniej strefy pożarowej. Tabela poniżej pokazuje nam właściwy podział:

ochrona ppoż budynków

Tabele te pokazują ogólnie, jaki poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego musi zostać zapewniony. Właściwe rozpoznanie klasy odporności pożarowej budynku pozwala określić dokładne wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Znając klasę odporności pożarowej, odczytujemy wymagania odporności ogniowej dla poszczególnych elementów obiektu wg tablicy:

zabezpieczenia ppoż

Dla kotłowni, żużlowni i magazynów oleju napędowego klasę odporności ogniowej rozpoznajemy wg tabeli:

zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej

Każdorazowo litery R,E,I oznaczają:

 • R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
 • E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
 • I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

Ochrona przeciwpożarowa budynków, w tym właściwe zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych są niezwykle ważne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa osób w nich przebywających. Pomagamy sformułować wymagania związane z właściwą ochroną przeciwpożarową oraz udzielamy wsparcia projektantom obiektów budowlanych. Taka współpraca na każdym z etapów – od projektu do wykonania pozwala na uniknięcie wielu kolizji występujących w fazie budowy. Znając charakterystykę i rozwiązania materiałowe doradzimy, jakie zabezpieczenia przeciwpożarowych zastosować, jak zoptymalizować koszty przy jednoczesnym spełnieniu wymagań z zakresu ochrony ppoż, a także przedstawimy możliwości zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych.

Należy pamiętać o tym, że właściwa ochrona przeciwpożarowa budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych pozwala zabezpieczyć nie tylko mienie, ale przede wszystkim życie. Właśnie dlatego zabezpieczenia ogniochronne powinny być postrzegane jako priorytet w szeroko pojętej branży budowlanej a poprawne wykonanie prac w tej wąskiej specjalizacji gwarantuje powierzenie zadania doświadczonemu i odpowiedzialnemu zespołowi. Odpowiedzialność (słowo “klucz” w ochronie p.poż.) jaka wiąże się z wykonywaniem zadań w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych powoduje, że nie ma w tej branży drogi “na skróty”. Naszym motto jest “Nie jakość kosztuje, lecz jej brak”. Ochrona przeciwpożarowa budynków powinna być priorytetem dla każdej firmy czy osoby prywatnej nadzorującym daną przestrzeń.
Nasza firma zajmuje się szeroko pojętą dziedziną biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dysponujemy kadrą pracowników profesjonalnie zajmujących się ochroną przeciwpożarową oraz instalacją zabezpieczeń ogniowych konstrukcji stalowej. Oferujemy wsparcie w zakresie doboru rozwiązań technicznych oraz wykonawstwem robót związanych z biernymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w budownictwie ogólnym i przemysłowym. W branży zabezpieczeń ogniochronnych działamy już od kilkunastu lat. W tym czasie wykonaliśmy zadania dla największych i najbardziej wymagających. Naszą specjalizacją są zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych zarówno w budynkach jak i instalacjach przemysłowych. Dzięki nabytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie udzielić wsparcia Klientowi w każdej, nawet najbardziej nietypowej sytuacji. Bieżąca aktualizacja wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz współpraca z wiodącymi dostawcami rozwiązań z zakresu zabezpieczeń ogniochronnych w Polsce dają nam możliwość poznawania pojawiających się nowych rozwiązań technicznych.
Nasze usługi skupiamy głównie w dziedzinie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych ,głównie:

 • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i żelbetowych systemami powłokowymi takimi jak natryski ogniochronne, farby pęczniejące
 • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i żelbetowych systemami płytowymi
 • przepusty ogniochronne rur palnych, niepalnych, przewodów, koryt kablowych, itp.
 • montaż samonośnych kanałów oddymiających i wentylacyjnych
 • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji drewnianych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków – rodzaje

Zasadniczo zabezpieczenia przeciwpożarowe dzieli się na dwa typy: zabezpieczenia czynne oraz zabezpieczenia bierne (w tym zabezpieczenia ogniochronne). Pierwsze z nich mają za zadanie możliwie szybkie informowanie użytkowników oraz służby ratunkowe o sytuacji pożarowej (systemy sygnalizacji pożaru) oraz o ile jest to możliwe podjęcie próby gaszenia lub ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru (systemy instalacji tryskaczowych) .
Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe mają za zadanie umożliwienie przeprowadzenia akcji służb ratunkowych dzięki nadaniu elementom konstrukcyjnym obiektu budowlanego odpowiedniej odporności ogniowej tj. utrzymaniu nośności tych elementów w sytuacji pożarowej a także uniemożliwieniu rozprzestrzeniania się ognia oraz dymu poza wyznaczone strefy pożarowe, na które podzielony jest obiekt budowlany. W sytuacji pożarowej wraz ze wzrostem temperatury oddziałującej na konstrukcję następuje redukcja nośności elementów budowli, co w przypadku niestosowania lub niewłaściwego stosowania zabezpieczeń ogniochronnych oraz innych elementów ochrony p.poż. może doprowadzić do utraty stateczności konstrukcji wiążącej się w najlepszym przypadku z awarią budowlaną a w najgorszej konsekwencji katastrofą budowlaną tj. np. zawaleniom i wielkimi strata ludzkimi oraz na mieniu.
Do biernych zabezpieczeń ogniochronnych zaliczają się takie asortymenty prac jak: zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych (malowanie ogniochronne, natrysk ogniochronny, obudowa płytowa), uszczelnienia przejść pożarowych przez ściany wydzielające strefy p.poż., montaż kanałów wentylacyjnych i dymowych raz wspomniane wcześniej zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych. Ochrona ppoż. budynków, choć jest skomplikowanym przedsięwzięciem, to absolutnie obowiązkowa inwestycja, która podniesie bezpieczeństwo użytkowanych przestrzeni a także osób się w nich znajdujących.